Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten en voor alle handelingen, aanbiedingen en overige rechtshandelingen (hierna “Overeenkomst”) tussen Geling Tuinmeubelen B.V. en Koper.

Artikel 2: Prijzen

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 3: Betalingsvoorwaarden

1.    Voor zover Koper niet direct bij levering betaalt, is hij verplicht de hem in rekening gebrachte bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum aan Geling Tuinmeubelen te betalen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De overeengekomen betalings-termijn heeft een fataal karakter, vanaf die dag is Koper wettelijke rente (ex. art. 6:119BW) verschuldigd.

2.    Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen 14 dagen schriftelijk ter kennis van Geling Tuinmeubelen worden gebracht.

3.    De Koper is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds met een vordering van Geling Tuinmeubelen, noch is zij gerechtigd tot het opschorten van haar verplichtingen.

Artikel 4: Afleveringstermijn

1.    De tussen de Koper en Geling Tuinmeubelen overeengekomen afleveringstermijn zal door Geling Tuinmeubelen zo veel mogelijk in acht worden genomen. Deze termijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fataal.

2.    Genoemde termijnen gaan in op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst, dan wel op de dag dat alle benodigde gegevens in het bezit zijn van Geling Tuinmeubelen, voor zover deze dag gelegen is na de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst.

Artikel 5: Levering en risico

1.    Indien Geling Tuinmeubelen en de Koper overeen komen dat de producten door Geling Tuinmeubelen zullen worden afgeleverd, is Koper daarvoor een vergoeding verschuldigd overeenkomstig de geldende tarieven van Geling Tuinmeubelen.

2.    Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan Geling Tuinmeubelen kenbaar heeft gemaakt.

3.    Mocht de Koper de producten om een niet-rechtsgeldige reden niet of niet tijdig (kunnen) afnemen, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Geling Tuinmeubelen is alsdan gerechtigd de producten voor rekening en risico van Koper op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. De Koper blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten bij wege van schadevergoeding verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.

Artikel 6: Inspectie

1.    De Koper zal de geleverde producten controleren op eventuele tekortkomingen en deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van veertien (14) dagen nadat de zaken zijn geleverd aan Geling Tuinmeubelen schriftelijk kenbaar te maken. Voor zover er sprake is van schade aan het verpakkingsmateriaal en/of sprake is van een verborgen gebrek dient schriftelijk te zijn geklaagd binnen twee maanden nadat het gebrek door de Koper is vastgesteld, zulks op straffe van verval van recht.

2.    Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschillen in kleur, kwaliteit, maat e.d. kunnen nimmer grond voor reclamaties opleveren.

3.    Indien de Koper gebruik maakt van zijn recht van reclame komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Artikel 7: Retourneren van producten

1.    De Koper heeft gedurende een periode van veertien (14) dagen het recht om de gekochte producten te retourneren. Deze termijn gaat in op de dag waarop de Koper redelijkerwijs in de gelegenheid is om de producten te inspecteren.

2.    De Koper zal zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking van de producten niet verder aantasten dan noodzakelijk is om de producten te inspecteren. Indien de Koper de producten wenst te retourneren, zal hij daarbij binnen de termijn als genoemd in lid 1 zorg dragen voor het vervoer van de producten terug naar de dichtstbijzijnde winkel van Geling Tuinmeubelen of, indien mogelijk, naar de winkel waar de producten zijn gekocht. De Koper zal er voor zorg dragen dat de producten daarbij niet beschadigen.

3.    De Koper is gehouden bij het retourneren van de producten op eerste verzoek van Geling Tuinmeubelen een aankoopbon en/of leveringsbon te tonen om Geling Tuinmeubelen in staat te stellen te bepalen of de producten tijdig zijn geretourneerd. Indien de producten niet tijdig zijn geretourneerd, dan wel indien dit redelijkerwijs niet door Geling Tuinmeubelen kan worden vastgesteld, heeft Geling Tuinmeubelen het recht terugname van de producten te weigeren. De Koper heeft in dat geval geen recht op terugbetaling van de koopprijs.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

1.    De eigendom van de producten gaat pas over op Koper nadat deze al hetgeen hij in verband met krachtens de Overeenkomst afgeleverde of af te leveren producten aan Geling Tuinmeubelen verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan.

Artikel 9: Garantie

1.    Tenzij anders bepaald in de Overeenkomst, garandeert Geling Tuinmeubelen vanaf het moment dat de Producten gereed staan bij Geling Tuinmeubelen gedurende 24 maanden de goede en veilige werking van de Producten conform de specificaties zoals opgenomen in de Overeenkomst.

2.    Indien gedurende de garantietermijn schriftelijk is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van Geling Tuinmeubelen genoegzaam is aangetoond dat de producten niet conform zijn en het gebrek c.q. de schade niet het gevolg is van gebruikelijke slijtage, zal Geling Tuinmeubelen, naar haar keuze, hetzij de niet deugdelijk gebleken Producten kosteloos vervangen tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de betreffende producten te repareren, hetzij Koper alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

1.    Behalve indien en voor zover uit bepalingen van dwingend recht inzake (producten)aansprakelijkheid anders mocht voortvloeien, is Geling Tuinmeubelen niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, aan enig roerend of onroerend goed dan wel aan enig persoon, directe en indirecte schade hieronder mede begrepen, bij Koper dan wel enige derde, welke schade direct of indirect is veroorzaakt door of verband houdt met enige door of namens Geling Tuinmeubelen geleverde producten dan wel direct of indirect is veroorzaakt door of verband houdt met enig gebruik of toepassing of bewerking van dergelijke producten of door Geling Tuinmeubelen verstrekte informatie omtrent de Producten.

2.    De aansprakelijkheid van Geling Tuinmeubelen jegens Koper is in ieder geval per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de koopsom van het product (exclusief omzetbelasting) ofwel het bedrag dat Geling Tuinmeubelen terzake van zijn bedrijfsaansprakelijk-heidsverzekeraar ontvangt.

3.    De aansprakelijkheidsbeperkingen in de leden 1 en 2 blijven buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Geling Tuinmeubelen.

Artikel 11: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

1.    Op de Voorwaarden, alsmede op alle Overeen-komsten is Nederlands recht van toepassing.

2.    Alle geschillen, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank te Arnhem.

3.    De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.